Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají!
   Na první pohled a poslech se nám může zdát, že konečně v evangeliu slyšíme to, co slyšet chceme. Že totiž ten, kdo se měl na zemi dobře, se bude mít v nebi špatně a naopak. Tak by se to mnoha lidem líbilo, zejména ovšem těm, kdo si myslí, že se mají na zemi špatně. Jenže u tohoto zjištění moudrost, kterou nám evangelium zvěstuje, nekončí. Ano, říká nám, že dobrý život na zemi nemusí automaticky znamenat dobrý život v nebi. Ale hlavně nám říká, že je třeba poslouchat Mojžíše a proroky, že je třeba poslouchat Boží slovo, chce-li člověk, aby to s ním v životě dopadlo dobře. Nestačí ani jen se mít na zemi dobře - a doufat v automatické pokračování po smrti, ani nestačí se mít na zemi špatně - a doufat, že se to po smrti obrátí. Je třeba poslouchat toho, kdo k nám mluví o záchraně, toho, kdo k ní vede - a to je Bůh ve svém slově. Tuto pravdu říká Ježíš v evangeliu pevně, skoro bychom řekli - tvrdě. Není divu - vždyť je to pravda víc než důležitá, stojí na ní naše věčná budoucnost!
   A jak je to s námi? Vystačíme s Mojžíšem a proroky, tedy se Starým zákonem? Nebo naopak máme Starý zákon pominout, když máme slovo Ježíšovo? Jistě není pravdou ani jedno ani druhé. Jednoduše řečeno: máme poslouchat Boha, který k nám mluví skrze Písmo ve své církvi. Čili nemáme spekulovat o tom, jak se do nebe protlačit a jak do něho nahlédnout, ale máme slyšet a poslouchat Boží zjevení, které je obsaženo v Písmu a v tradici církve, se kterým se tedy v životě a v učení církve můžeme dobře a přímo setkat. 
   Zdá se, že dnes je toto slovo aktuálnější, než kdy jindy. Řada lidí je fascinována tajemnými poselstvími a zprávami, které si tu a onde opatřují. Domnívají se, že si tak opatří dokonalejší poznání, že opravdu „uvidí za kulisy“. A jiní si myslí, že kdyby Bůh dal nějakým nápadným, otřásajícím nebo jinak nepřehlédnutelným zjevením najevo to, co si myslí, jistě by se mnozí a mnozí obrátili ... Je to myšlenka pošetilá, podobně pošetilá, jako bylo přání boháče. „Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají“ - tedy máme evangelium, předávané církví, máme celou tu skvělou zvěst o zachraňujícím Bohu - je tedy třeba ji brát vážně.
   Je někdy až s podivem, za jak samozřejmou věc považuje řada křesťanů skutečnost, že nečtou Písmo, že se jím nijak nezabývají, že mu věnují tisíckrát menší pozornost, než novinám nebo televizi. A přece je to slovo života, dokonce slovo života věčného. A tak si zaslouží pozornosti víc, než cokoliv jiného. 
   V katolické církvi nám jistě nikdo neřekne, že máme číst Písmo jen a jen sami a že se mu máme snažit jen a jen po svém porozumět. Naopak - věříme a tvrdíme, že Písmo patří do církve a že je mu třeba porozumět ve světle žité tradice víry v církvi. Z toho ale nijak nelze vyvodit, že bychom ho neměli číst a že bychom o něm neměli přemýšlet. Právě naopak. Svatý Jeroným ve čtvrtém století po Kristu napsal: „Neznalost Písma je neznalostí Krista!“ Papež Jan Pavel II. ve svém apoštolském listě Tertio millenio adveniente píše: „Zpytování svědomí nemůže ponechat stranou ani otázku přijetí koncilu, tohoto velikého daru Ducha svatého církvi na konci druhého tisíciletí. V jaké míře se Boží slovo stalo plněji duší teologie a inspirátorem vší křesťanské existence, jak to požadovala věroučná konstituce Dei verbum?“ (TMA 36)         
   A dále: „Je třeba, aby se křesťané, mají-li nabýt pravého poznání Krista, vrátili s novým zájmem k bibli, jak prostřednictvím posvátné liturgie, která oplývá božskými výroky, tak ve zbožné četbě nebo prostřednictvím vhodných vzdělávacích zařízení nebo jiných prostředků. Ve zjeveném textu před námi v lásce stojí sám nebeský Otec a rozmlouvá s námi, ukazuje nám přirozenost jednorozeného Syna a tajemství lidské spásy.“ (TMA 40) .   
   Máme tedy Mojžíše, proroky, Ježíše Zmrtvýchvstalého - a Boží slovo jako místo setkání s Bohem a jeho moudrostí. Tam je pramen, nekopejme tedy studnu někde na skále!     
 (P. Aleš Opatrný, www.vira.cz)

 

.............................................................................

Pravidelný pořad bohoslužeb a oznámení naleznete zde

 

Pořad velikonočních bohoslužeb 2016

Zelený čtvrtek                                18:00
Velký pátek                                     09:00 - Křížová cesta
                                                          18:00 - obřady Velkého pátku
Bílá sobota                                      08:00 - 16:00 bdění u Božího horbu
Velikonoční vigilie                         19:00
Neděle Zmrtvýchvstání Páně     10:30

 

Z důvodů počasí se pozvání na smažení vaječiny překládá na následující neděli - na Slavnost Nejsvětější Trojice.

Novéna k Duchu svatému
Od slavnosti Nanebevstoupeníé Páně (čtvrtek 14.5.) jsme pozváni k modlitbě Novény k Duchu svatému.

Na stránkách P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. jsou k dispozici texty k novéně  nebo můžete využít texty modliteb které jsme měli k dispozici před udílením svátostí biřmování:
novena-k-Duchu-svatemu_141113_AH.doc (64512)
novena-k-Duchu-svatemu_141113_AH.pdf (90770)
novena-k-Duchu-svatemu_141113.doc (113664)
novena-k-Duchu-svatemu_141113.pdf (160270)

Velikonoční pořad bohoslužeb

Zelený čtvrtek  -   2. 4. 2015 mše svatá         18:00 hod
Velký pátek     -   3. 4. 2015 křížová cesta     09:00 hod
                                         obřady              18:00 hod
Bílá sobota      -   4. 4. 2015 návštěva Božího hrobu
                                                od 8:00 do 16:00 hod
                                         velikonoční vigilie 19:00 hod
Neděle Zmrtvýchvstání       mše svatá          10:30 hod
Pondělí velikonoční             mše svatá          08:00 hod

Zde si můžete stáhnout plakátek
i rozpis přítomnosti jednotlivých kněží

24Hod2015_Ki_plan.pdf (40707)
24Hod2015_KI_plakat.pdf (247316)

 

Vánoční pořad bohoslužeb

20. 12. Sobota
příležitost ke svátosti smíření     17:00 – 18:00
21. 12.  4. neděle adventní
 
mše svatá                             9:00
příležitost ke svátosti smíření     16:00 – 18:00
22. 12. 
Roráty                       06:30
24. 12.  Štědrý den
mše svatá v domově pro seniory Březiny 10:00
„půlnoční“  mše svatá              22:00

25. 12.  Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční
mše svatá                                    10:30
26. 12.  Svátek sv. Štěpána
mše svatá                               10:30
28. 12.  Neděle - Svátek Svaté rodiny
mše svatá                                     9:00

31. 12.  Sv. Silvestr, poslední den roku
mše svatá                              16:00
1.1.15´ Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok
mše svatá                                     10:00

Výsledky sčítání účastníků bohoslužeb 12.10.2014
Celkový počet: 80.
Průměrný věk 48,73 let.
Počet účastníků do 60 let: 42.
Počet účastníků do 30 let: 32.
POčet účastníků do 20 let: 18.
Nejstarší účastník: 90 roků.
Nejmladší účastník: 2 roky.

Novinky

Výuka náboženství

13.09.2016 19:38
Pro 2. a 3. třídu je výuka náboženství ve čtvrtek od 13:00 hodin. 4. třída má vyučování v pondělí od 13:00 hodin (začne třetího října) starší jsou každý pátek pozváni na mši svatou v 18:00 hodin a od 19:00 probíhá společenství na faře s modlitbou i tématem.

Mše svatá v Pavelkově kapli

05.09.2016 09:24
V sobotu 10. 9. 2016 v 15:00 hodin jste zváni na mši svatou do Pavelkovy kaple, která se nachází v Petřvaldě na Podlesí ulice Podlesní, Petřvald, okres Karviná 49.8278192N, 18.4015256E  

Setkání farní rady

19.06.2016 09:22
Setkání farní pastorační a ekonomické rady bude až 3. 7. 2016 v 16:00 hodin.

Fotografie Petřvaldské madony

05.06.2016 15:13
V galerii fotografií jsou nově fotky Petřvaldské madony.

Dary z postniček

09.05.2016 12:50
Z rozhodnutí farní pastorační a eknomické rady byla částka vybrána v postničkách věnována konkrétnímu člověku z Petřvaldu v sociální nouzi. Byla mu věnována částka 4643,- Kč. Za vaše dary a účast na pomoci upřímné Pán Bůh zaplať.

Výsledek tříkrálového koledování v Petřvaldu

10.02.2016 08:33
CELKEM - 47 614,00 Kč. Koledníkům i dárcům Pán Bůh odplať dobrem časným i věčným Podrobný rozpis pokladniček zde.

Tříkrálová sbírka 2016

24.01.2016 18:31
V sekci fotogalerie jsou fotky z Tříkrálové sbírky v Petřvaldě.

Návštěva Mikuláše 6.12.2015

07.12.2015 10:01
I v letošním roce nás na svůj svátek navštívil sv. Mikuláš. Fotky najdete ve fotogalerii.

Koncert duchovní hudby

05.10.2015 17:13
V neděli 4.10. 2015 jsme přivítali v našem farním kostele posluchače a profesory Lidové konzervatoře múzické školy Ostrava. Provázeni příjemným slovem Mgr. Josefa Fryščáka jsme vyposlechli skladby M.A. Charpentiera, H. Purcella, A. Vivaldi G. F. Händela, A. Dvořáka a další. Hodina poslechu se zdála být tak krátká a všichni, kdo přišli, svou spokojenost vyjádřili dlouhotrvajícím potleskem. Dalo by...

Výlet společenství manželů 12.9.2015

13.09.2015 11:50
V sobotu se naše poslečenství manželů vydalo na výlet na Hukvaldy. Prožili jsme nádhernou mši v parku s o. Vítkem a po obědě vyrazili do obory a na hrad. Fotky najdete ve fotogalerii.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Výuka náboženství

13.09.2016 19:38
Pro 2. a 3. třídu je výuka náboženství ve čtvrtek od 13:00 hodin. 4. třída má vyučování v pondělí od 13:00 hodin (začne třetího října) starší jsou každý pátek pozváni na mši svatou v 18:00 hodin a od 19:00 probíhá společenství na faře s modlitbou i tématem.

Mše svatá v Pavelkově kapli

05.09.2016 09:24
V sobotu 10. 9. 2016 v 15:00 hodin jste zváni na mši svatou do Pavelkovy kaple, která se nachází v Petřvaldě na Podlesí ulice Podlesní, Petřvald, okres Karviná 49.8278192N, 18.4015256E  

Setkání farní rady

19.06.2016 09:22
Setkání farní pastorační a ekonomické rady bude až 3. 7. 2016 v 16:00 hodin.

Fotografie Petřvaldské madony

05.06.2016 15:13
V galerii fotografií jsou nově fotky Petřvaldské madony.

Dary z postniček

09.05.2016 12:50
Z rozhodnutí farní pastorační a eknomické rady byla částka vybrána v postničkách věnována konkrétnímu člověku z Petřvaldu v sociální nouzi. Byla mu věnována částka 4643,- Kč. Za vaše dary a účast na pomoci upřímné Pán Bůh zaplať.

Výsledek tříkrálového koledování v Petřvaldu

10.02.2016 08:33
CELKEM - 47 614,00 Kč. Koledníkům i dárcům Pán Bůh odplať dobrem časným i věčným Podrobný rozpis pokladniček zde.

Tříkrálová sbírka 2016

24.01.2016 18:31
V sekci fotogalerie jsou fotky z Tříkrálové sbírky v Petřvaldě.

Návštěva Mikuláše 6.12.2015

07.12.2015 10:01
I v letošním roce nás na svůj svátek navštívil sv. Mikuláš. Fotky najdete ve fotogalerii.

Koncert duchovní hudby

05.10.2015 17:13
V neděli 4.10. 2015 jsme přivítali v našem farním kostele posluchače a profesory Lidové konzervatoře múzické školy Ostrava. Provázeni příjemným slovem Mgr. Josefa Fryščáka jsme vyposlechli skladby M.A. Charpentiera, H. Purcella, A. Vivaldi G. F. Händela, A. Dvořáka a další. Hodina poslechu se zdála...

Výlet společenství manželů 12.9.2015

13.09.2015 11:50
V sobotu se naše poslečenství manželů vydalo na výlet na Hukvaldy. Prožili jsme nádhernou mši v parku s o. Vítkem a po obědě vyrazili do obory a na hrad. Fotky najdete ve fotogalerii.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>