Dušičková pobožnost
30. 10. 2016 v 15:00
Začátek v kostele sv. Jindřicha,
po pobožnosti za zemřelé půjdeme
na hřbitov k požehnání hrobů.Hrob P. Jana Marosze, faráře v Petřvaldě,
který byl odvezen do Mauthausenu a do Dachau.
Zemřel v Bystřici nad Olší a zde je i pochován

Smiluj se nade mnou, Bože!

   Není vám toho farizeje tak trochu líto? Vždyť se opravdu snažil. Vůbec nežil své náboženství lacině - naopak. Ačkoliv Židé měli předepsaný půst jednou do roka, on se postil dvakrát týdně. A to byl půst od jídla i pití - v horké Palestině dost citelné odříkání. Odevzdával desátek ze všeho, ne jen z jedné věci, jak bylo předepsáno - představte si, že byste odevzdávali desetinu z toho, co vyděláte, vypěstujete, dostanete! A v modlitbě Bohu děkoval - být vděčným je dobrá věc! A děkoval za to, že jej Bůh vedl, že není zločincem, ...že není jako „ten celník“. Ale právě tady začíná jeho tragédie. Svůj víc než řádný život používal jako legitimaci, která - jak myslí - ho opravňuje k souzení bližního, k povýšenému postoji a která mu dokonce zjednává přednostní právo před Bohem.       
   Naproti tomu celník byl v situaci od začátku zoufalé a věděl o tom. Celníci byli pro své zaměstnání v Izraeli v obecném opovržení. Clo vybírali ve prospěch nenáviděné okupační moci, ve prospěch Římanů, což bylo považováno mnohými za delikt náboženský, protože Izrael mohl patřit jen Hospodinu, ne jiné moci. Jeho postavení bylo tedy podle lidských měřítek beznadějné. A přece on a ne farizeus se vrátil ospravedlněn. Jak je to možné? Vždyť je to pobuřující. Bůh snad straní zlodějům? Nebo má jen posměch ze spravedlivých skutků zbožnosti? To jistě ne. Ale Bůh soudí tak, jak je to v podobenství, ne tak, jak by mu to člověk třeba předepsal. Zatímco Židé se normálně modlili se zvednutou hlavou, s očima obrácenýma vzhůru a s pozdviženýma oběma rukama, celník ani oči k nebi nepozvedl a tloukl se do hrudi - to nebyl v Izraeli modlitební postoj kajícnosti, jako u nás, to byl spíš projev beznadějného zoufalství. Ale beznaděj tu úplná nebyla: celník se dovolával Božího milosrdenství. Nedovolával se svých zásluh, nevymlouval se na nepřízeň poměrů, těžkou rodinnou situaci, na to, že jiní jsou ještě horší ... uznával, že je to, co je - tedy hříšník - a uznával, že je Bůh, jaký je - tedy milosrdný. A tohoto celníka prohlašuje Ježíš za ospravedlněného. 
   Nám ovšem není toto evangelium vyprávěno proto, abychom soudili mezi farizejem a celníkem. Pro nás je buď výstrahou, nebo nadějí. Právě dnes, kdy žijeme jako věřící mezi množstvím lidí buď odpadlých nebo o Boha se nestarajících, jsme ve velkém nebezpečí, že se postavíme před Bohem do postoje farizeje. Že nebudeme na kolenou děkovat za ten nepochopitelný dar, že jsme si mezi množstvím nevěřících či polověřících zachovali či získali víru, za dar, že jsme se nestali v tom či onom nemorálními, ač jsme k tomu měli nejednou příležitost - ale že budeme buď poukazovat na své zásluhy, nebo se dívat na ostatní pyšně, s opovržením nebo aspoň s pocitem převahy. A přece - kdo z nás může říci, že ví, jak se stalo, že je věřící, ačkoliv třeba jeho sourozenci, vyrostlí téměř ve stejných podmínkách, jsou dnes úplně jinde? Kdo z nás může říci, že je to jeho zásluha? Tajemství Božího vyvolení je opravdu tajemstvím.
   Ale toto podobenství také zprostředkovává neuvěřitelnou naději: i ten, kdo je na tom před Bohem opravdu katastrofálně, kdo nemá síly, schopnosti, možnosti svůj poškozený život opravit, uvést do pořádku, není bez naděje. Je třeba a stačí uznat, že jsem na tom tak katastrofálně, jak jsem a věřit, že Boží milosrdenství je větší než toto všechno. Je to málo, moc málo? Jen zdánlivě. Protože pro člověka bývá těžké přiznat si svůj stav bez příkras. Ale lidé, kteří jsou opravdu na okraji lidské společnosti, kteří se dostávají za mnohé uznávané normy, kteří už sami nad sebou zlomili hůl, jsou často ochotni vidět sebe upřímně a bez příkras, upřímněji, než mnohý z nás. Kdo z nás může říci, že nějakým způsobem aspoň někteří z nich neprojeví víru v Boží milosrdenství? Víru tím silnější, čím větší bude její osobní bída? A tak nejenže nemáme právo vynést nad nikým zdrcující rozsudek (nevíme, v jakém stavu kdo umřel, neznáme srdce člověka i v posledních dnech, hodinách jeho života), ale máme právo se s nadějí modlit i za ty nejproblematičtější lidské existence, když jejich život skončí bez toho, že by se napravili. Protože Bůh, jak Písmo znova a znova tvrdí, soudí jinak, než člověk.
(P. Aleš Opatrný, www.vira.cz)          

.............................................................................

Pravidelný pořad bohoslužeb a oznámení naleznete zde

 

Pořad velikonočních bohoslužeb 2016

Zelený čtvrtek                                18:00
Velký pátek                                     09:00 - Křížová cesta
                                                          18:00 - obřady Velkého pátku
Bílá sobota                                      08:00 - 16:00 bdění u Božího horbu
Velikonoční vigilie                         19:00
Neděle Zmrtvýchvstání Páně     10:30

 

Z důvodů počasí se pozvání na smažení vaječiny překládá na následující neděli - na Slavnost Nejsvětější Trojice.

Novéna k Duchu svatému
Od slavnosti Nanebevstoupeníé Páně (čtvrtek 14.5.) jsme pozváni k modlitbě Novény k Duchu svatému.

Na stránkách P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. jsou k dispozici texty k novéně  nebo můžete využít texty modliteb které jsme měli k dispozici před udílením svátostí biřmování:
novena-k-Duchu-svatemu_141113_AH.doc (64512)
novena-k-Duchu-svatemu_141113_AH.pdf (90770)
novena-k-Duchu-svatemu_141113.doc (113664)
novena-k-Duchu-svatemu_141113.pdf (160270)

Velikonoční pořad bohoslužeb

Zelený čtvrtek  -   2. 4. 2015 mše svatá         18:00 hod
Velký pátek     -   3. 4. 2015 křížová cesta     09:00 hod
                                         obřady              18:00 hod
Bílá sobota      -   4. 4. 2015 návštěva Božího hrobu
                                                od 8:00 do 16:00 hod
                                         velikonoční vigilie 19:00 hod
Neděle Zmrtvýchvstání       mše svatá          10:30 hod
Pondělí velikonoční             mše svatá          08:00 hod

Zde si můžete stáhnout plakátek
i rozpis přítomnosti jednotlivých kněží

24Hod2015_Ki_plan.pdf (40707)
24Hod2015_KI_plakat.pdf (247316)

 

Vánoční pořad bohoslužeb

20. 12. Sobota
příležitost ke svátosti smíření     17:00 – 18:00
21. 12.  4. neděle adventní
 
mše svatá                             9:00
příležitost ke svátosti smíření     16:00 – 18:00
22. 12. 
Roráty                       06:30
24. 12.  Štědrý den
mše svatá v domově pro seniory Březiny 10:00
„půlnoční“  mše svatá              22:00

25. 12.  Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční
mše svatá                                    10:30
26. 12.  Svátek sv. Štěpána
mše svatá                               10:30
28. 12.  Neděle - Svátek Svaté rodiny
mše svatá                                     9:00

31. 12.  Sv. Silvestr, poslední den roku
mše svatá                              16:00
1.1.15´ Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok
mše svatá                                     10:00

Výsledky sčítání účastníků bohoslužeb 12.10.2014
Celkový počet: 80.
Průměrný věk 48,73 let.
Počet účastníků do 60 let: 42.
Počet účastníků do 30 let: 32.
POčet účastníků do 20 let: 18.
Nejstarší účastník: 90 roků.
Nejmladší účastník: 2 roky.

Novinky

Výuka náboženství

13.09.2016 19:38
Pro 2. a 3. třídu je výuka náboženství ve čtvrtek od 13:00 hodin. 4. třída má vyučování v pondělí od 13:00 hodin (začne třetího října) starší jsou každý pátek pozváni na mši svatou v 18:00 hodin a od 19:00 probíhá společenství na faře s modlitbou i tématem.

Mše svatá v Pavelkově kapli

05.09.2016 09:24
V sobotu 10. 9. 2016 v 15:00 hodin jste zváni na mši svatou do Pavelkovy kaple, která se nachází v Petřvaldě na Podlesí ulice Podlesní, Petřvald, okres Karviná 49.8278192N, 18.4015256E  

Setkání farní rady

19.06.2016 09:22
Setkání farní pastorační a ekonomické rady bude až 3. 7. 2016 v 16:00 hodin.

Fotografie Petřvaldské madony

05.06.2016 15:13
V galerii fotografií jsou nově fotky Petřvaldské madony.

Dary z postniček

09.05.2016 12:50
Z rozhodnutí farní pastorační a eknomické rady byla částka vybrána v postničkách věnována konkrétnímu člověku z Petřvaldu v sociální nouzi. Byla mu věnována částka 4643,- Kč. Za vaše dary a účast na pomoci upřímné Pán Bůh zaplať.

Výsledek tříkrálového koledování v Petřvaldu

10.02.2016 08:33
CELKEM - 47 614,00 Kč. Koledníkům i dárcům Pán Bůh odplať dobrem časným i věčným Podrobný rozpis pokladniček zde.

Tříkrálová sbírka 2016

24.01.2016 18:31
V sekci fotogalerie jsou fotky z Tříkrálové sbírky v Petřvaldě.

Návštěva Mikuláše 6.12.2015

07.12.2015 10:01
I v letošním roce nás na svůj svátek navštívil sv. Mikuláš. Fotky najdete ve fotogalerii.

Koncert duchovní hudby

05.10.2015 17:13
V neděli 4.10. 2015 jsme přivítali v našem farním kostele posluchače a profesory Lidové konzervatoře múzické školy Ostrava. Provázeni příjemným slovem Mgr. Josefa Fryščáka jsme vyposlechli skladby M.A. Charpentiera, H. Purcella, A. Vivaldi G. F. Händela, A. Dvořáka a další. Hodina poslechu se zdála být tak krátká a všichni, kdo přišli, svou spokojenost vyjádřili dlouhotrvajícím potleskem. Dalo by...

Výlet společenství manželů 12.9.2015

13.09.2015 11:50
V sobotu se naše poslečenství manželů vydalo na výlet na Hukvaldy. Prožili jsme nádhernou mši v parku s o. Vítkem a po obědě vyrazili do obory a na hrad. Fotky najdete ve fotogalerii.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Výuka náboženství

13.09.2016 19:38
Pro 2. a 3. třídu je výuka náboženství ve čtvrtek od 13:00 hodin. 4. třída má vyučování v pondělí od 13:00 hodin (začne třetího října) starší jsou každý pátek pozváni na mši svatou v 18:00 hodin a od 19:00 probíhá společenství na faře s modlitbou i tématem.

Mše svatá v Pavelkově kapli

05.09.2016 09:24
V sobotu 10. 9. 2016 v 15:00 hodin jste zváni na mši svatou do Pavelkovy kaple, která se nachází v Petřvaldě na Podlesí ulice Podlesní, Petřvald, okres Karviná 49.8278192N, 18.4015256E  

Setkání farní rady

19.06.2016 09:22
Setkání farní pastorační a ekonomické rady bude až 3. 7. 2016 v 16:00 hodin.

Fotografie Petřvaldské madony

05.06.2016 15:13
V galerii fotografií jsou nově fotky Petřvaldské madony.

Dary z postniček

09.05.2016 12:50
Z rozhodnutí farní pastorační a eknomické rady byla částka vybrána v postničkách věnována konkrétnímu člověku z Petřvaldu v sociální nouzi. Byla mu věnována částka 4643,- Kč. Za vaše dary a účast na pomoci upřímné Pán Bůh zaplať.

Výsledek tříkrálového koledování v Petřvaldu

10.02.2016 08:33
CELKEM - 47 614,00 Kč. Koledníkům i dárcům Pán Bůh odplať dobrem časným i věčným Podrobný rozpis pokladniček zde.

Tříkrálová sbírka 2016

24.01.2016 18:31
V sekci fotogalerie jsou fotky z Tříkrálové sbírky v Petřvaldě.

Návštěva Mikuláše 6.12.2015

07.12.2015 10:01
I v letošním roce nás na svůj svátek navštívil sv. Mikuláš. Fotky najdete ve fotogalerii.

Koncert duchovní hudby

05.10.2015 17:13
V neděli 4.10. 2015 jsme přivítali v našem farním kostele posluchače a profesory Lidové konzervatoře múzické školy Ostrava. Provázeni příjemným slovem Mgr. Josefa Fryščáka jsme vyposlechli skladby M.A. Charpentiera, H. Purcella, A. Vivaldi G. F. Händela, A. Dvořáka a další. Hodina poslechu se zdála...

Výlet společenství manželů 12.9.2015

13.09.2015 11:50
V sobotu se naše poslečenství manželů vydalo na výlet na Hukvaldy. Prožili jsme nádhernou mši v parku s o. Vítkem a po obědě vyrazili do obory a na hrad. Fotky najdete ve fotogalerii.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>