Připojte se k Apoštolátu modlitby.

Ráj – cíl naší naděje 
(katecheze papeže Františka o naději při generální audienci 25.10.)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
   Toto je poslední katecheze na téma křesťanské naděje, jež nás provázelo od začátku tohoto liturgického roku. A uzavřu je promluvou o ráji jako cíli naší naděje. „Ráj“ je jedním z posledních slov, která Ježíš pronesl na kříži, obrácen k dobrému lotrovi. Zastavme se chvíli u této scény. Na kříži Ježíš není sám. Vedle něho jsou napravo i nalevo dva zločinci. Možná, že někdo z těch, kdo procházeli kolem těchto tří křížů vztyčených na Golgotě, si oddechl a pomyslel, že byla konečně zjednána spravedlnost, když byli posláni na smrt takovíto lidé.
Vedle Ježíše je také jeden kající zločinec, který uznává, že si onen hrozný rozsudek zasloužil. Nazýváme jej „dobrý lotr“, který narozdíl od druhého říká: dostáváme jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali (srov. Lk 23,41).
   Na Kalvárii onoho tragického a svatého pátku Ježíš dovádí do krajnosti svoje vtělení, svoji solidaritu s námi hříšníky. Uskutečňuje tak to, co prorok Izaiáš řekl o trpícím Služebníkovi: „Byl započítán mezi zločince“ (53,12; srov. Lk 22,37). A tam na Kalvárii se Ježíš naposledy setkává s hříšníkem, aby také jemu dokořán otevřel brány svého království. Je pozoruhodné, že je to jediné místo, kde se v evangeliích objevuje slovo „ráj“. Ježíš jej slibuje „ubožákovi“, který na dřevu kříže nalezl odvahu vznést k Němu tu nejpokornější prosbu: „Pamatuj na mě, až přijdeš do svého království“ (Lk 23,42). Neměl žádné dobré skutky, jimiž by se mohl prokázat, neměl nic, avšak svěřuje se Ježíši, kterého označuje za nevinného, dobrého a tolik od něho rozdílného. Tato slova pokorné lítosti stačila k tomu, aby pohnula Ježíšovým srdcem.
   Dobrý lotr nám připomíná, jak je doopravdy naše postavení před Bohem. Jsme Jeho dětmi, má s námi soucit a pokaždé, když Mu dáme najevo svůj stesk po Jeho lásce, je odzbrojen. Na nemocničních pokojích a ve vězeňských celách se nesčetněkrát tento zázrak opakuje. Neexistuje člověk, jakkoli by žil špatně, jemuž by zbývalo jenom zoufat a byla mu upřena milost. Před Bohem stojíme všichni s prázdnýma rukama, trochu jako celník, který v onom podobenství zůstal stát vzadu v chrámu, aby se modlil (srov. Lk 18,13). A pokaždé, když nějaký člověk při posledním zpytování svědomí svého života objeví, že jeho deficit značně převyšuje jeho dobré skutky, nemá klesat na mysli, nýbrž svěřit se Božímu milosrdenství. To nám dodá naději a otevře naše srdce!
   Bůh je Otec a doposledka čeká na náš návrat. Marnotratnému synovi, který začne vyznávat svoji vinu, zavře otec objetím ústa (srov. Lk 15,20). Toto je Bůh a takto nás má rád! Ráj není pohádkové místo, ba ani čarovná zahrada. Ráj je objetí s Bohem, nekonečnou Láskou, kam vstupujeme díky Ježíšovi, který za nás zemřel na kříži. Kde je Ježíš, tam je milosrdenství a štěstí; bez Něho panuje chlad a temnota. V hodině smrti říká křesťan Ježíšovi znovu: „Pamatuj na mě“. A kdyby už neexistoval nikdo, kdo nás pamatuje, Ježíš je tam, vedle nás. Chce nás přivést na to nejkrásnější místo, které existuje. Chce nás tam přivést s trochou nebo množstvím dobra, které v našem životě bylo, aby nebylo ztraceno nic z toho, co On již vykoupil. A do Otcova domu přinese i všechno to, co v nás ještě potřebuje být vykoupeno: nedostatky a pochybení celého života. Toto je meta naší existence, aby totiž všechno bylo naplněno a proměněno v lásce.
   Pokud tomu věříme, smrt nám nepůsobí strach a můžeme doufat, že budeme z tohoto světa odcházet s nadějí, v poklidu a velkou důvěrou. Kdo poznal Ježíše, nebojí se už ničeho. A budeme také moci opakovat slova, která stařec Simeon, požehnán setkáním s Kristem, pronesl na sklonku svého života prožitého v očekávání: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu“ (Lk 2,29-30). V tom okamžiku už konečně nebudeme potřebovat nic a nebudeme už vidět matně. Nebudeme už plakat zbytečně, protože všechno pominulo, včetně proroctví i poznání. Láska však ne, ta zůstane, protože „láska nikdy nepřestává“ (1 Kor 13,8).

 

 

 

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB

Rozkliknutím budete přesměrováni na pořad bohoslužeb Svatého týdne.

Apoštolát modlitby – modlitba na úmysl papeže

Doba postní jako čas milosti k obrácení

– za papeže Františka a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konali svá duchovní cvičení, i za nás za všechny, aby postní úsilí přineslo bohaté plody.

Celý Boží lid se připravuje na Velikonoce vnitřním obrácením a bojem proti zlu, oblečen do plné výzbroje Boží modlitbou, postem a skutky lásky (srv. Ef 6,11).

Kdo vstupuje do duchovních cvičení, vstupuje do času rozlišování Božího volání. Prožívá Kristovu osvobozující milost. Je to vážná otázka, která v dnešní době často zaznívá: proč nás duchovní cvičení nemění tak hluboce, jak bychom doufali? Co v našich životech, práci nebo životním stylu tvoří překážku mezi námi a důvěrnějším vztahem s Bohem? Jak můžeme Bohu více otevřít své srdce a dovolit mu, aby ho přetvořil a proměnil?

Počátek snahy
Vstoupit do duchovních cvičení znamená dát na první místo Boha a zaobírat se tím, čím on žije. Při nich se snažíme využít všechny prostředky, které nás disponují k tomu, abychom se mohli snáze spojit s Bohem. V tomto čase by měly být oceňovány a praktikovány více než kdy jindy. Prodloužená každodenní modlitba, eucharistie, svátost smíření, duchovní vedení a zpytovaní svědomí. Ve světě, který ztrácí smysl pro Boha, bychom měli usilovat o hlubší sjednocení s Kristem v tajemstvích jeho života. Prostřednictvím duchovních cvičení si osvojujeme Ježíšův styl, jeho city a volby.

Srdce snahy
V srdci duchovních cvičení stojí proměňující setkání s Božím milosrdenstvím v Kristu, které nás pobízí k velkorysé osobní odpovědi. Zkušenost Božího milosrdného pohledu na naši slabost a hříšnost nás vede k pokoře a naplňuje vděčností, a tak nám pomáhá stát se soucitnými služebníky všech. Naplněni ohněm Kristova milosrdenství můžeme zapálit ty, které potkáváme. Tato základní zkušenost Božího milosrdenství byla vždy zdrojem apoštolské odvahy, která je charakteristická pro současného papeže.

Úkoly pro postní dobu
Lidstvo dnes nebývale hazarduje se svou budoucností: ztratilo ze zřetele, že jedinou jeho budoucností je věčný život, život trvale zakořeněný v Bohu. Proto jsou nám pro postní dobu vždy znovu předkládány tři nejdůležitější úkoly: smíření s Bohem, mezi sebou navzájem a s celým stvořením, které dnes nabývá nové naléhavosti. Stane-li se pro nás postní doba školou, do které nás zve Kristus prostřednictvím církve, otevře se nám před očima pochopení tajemství zla ve světě a proměňující síly milosrdného pohledu Boha, který se pro nás namáhá a pracuje pro naši spásu. Kristův kříž a náš podíl na něm jsou v srdci Božího díla smíření.  
                   (www.doo.cz/pastoracni-aktivity/modlitby-s-papezem/3236-nalehavy-umysl-papeze-frantiska-na-mesic-brezen.html)
...................................................................................................................................................................
BŘEZEN
Všeobecný úmysl: Podpora pronásledovaných křesťanů
Evangelizační úmysl:  Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve skrze modlitbu i hmotnou pomoc.
Národní úmysl: O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia. (EG, č. 43)
(http://www.jesuit.cz/am/)

.............................................................................

Pravidelný pořad bohoslužeb a oznámení naleznete zde

 

Přehled vánočních bohoslužeb v Petřvaldě
24.12. v 22:00            – „půlnoční“ mše svatá
25.12. v 10:30            – Slavnost Narození Páně
         od 15:00 do 18:00 – otevřený kostel
                                        k návštěvě Betléma
26.12. v 08:00            – sv. Štěpán
30.12. v 18:00            – Slavnost Svaté Rodiny
31.12. v 16:00            – bohoslužba na poděkování
                                       za uplynulý rok
01.01. 2017 v 10:00 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
                                     / Nový rok

Dušičková pobožnost
30. 10. 2016 v 15:00
Začátek v kostele sv. Jindřicha,
po pobožnosti za zemřelé půjdeme
na hřbitov k požehnání hrobů.Hrob P. Jana Marosze, faráře v Petřvaldě,
který byl odvezen do Mauthausenu a do Dachau.
Zemřel v Bystřici nad Olší a zde je i pochován

Pořad velikonočních bohoslužeb 2016

Zelený čtvrtek                                18:00
Velký pátek                                     09:00 - Křížová cesta
                                                          18:00 - obřady Velkého pátku
Bílá sobota                                      08:00 - 16:00 bdění u Božího horbu
Velikonoční vigilie                         19:00
Neděle Zmrtvýchvstání Páně     10:30

 

Z důvodů počasí se pozvání na smažení vaječiny překládá na následující neděli - na Slavnost Nejsvětější Trojice.

Novéna k Duchu svatému
Od slavnosti Nanebevstoupeníé Páně (čtvrtek 14.5.) jsme pozváni k modlitbě Novény k Duchu svatému.

Na stránkách P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. jsou k dispozici texty k novéně  nebo můžete využít texty modliteb které jsme měli k dispozici před udílením svátostí biřmování:
novena-k-Duchu-svatemu_141113_AH.doc (64512)
novena-k-Duchu-svatemu_141113_AH.pdf (90770)
novena-k-Duchu-svatemu_141113.doc (113664)
novena-k-Duchu-svatemu_141113.pdf (160270)

Velikonoční pořad bohoslužeb

Zelený čtvrtek  -   2. 4. 2015 mše svatá         18:00 hod
Velký pátek     -   3. 4. 2015 křížová cesta     09:00 hod
                                         obřady              18:00 hod
Bílá sobota      -   4. 4. 2015 návštěva Božího hrobu
                                                od 8:00 do 16:00 hod
                                         velikonoční vigilie 19:00 hod
Neděle Zmrtvýchvstání       mše svatá          10:30 hod
Pondělí velikonoční             mše svatá          08:00 hod

Zde si můžete stáhnout plakátek
i rozpis přítomnosti jednotlivých kněží

24Hod2015_Ki_plan.pdf (40707)
24Hod2015_KI_plakat.pdf (247316)

 

Vánoční pořad bohoslužeb

20. 12. Sobota
příležitost ke svátosti smíření     17:00 – 18:00
21. 12.  4. neděle adventní
 
mše svatá                             9:00
příležitost ke svátosti smíření     16:00 – 18:00
22. 12. 
Roráty                       06:30
24. 12.  Štědrý den
mše svatá v domově pro seniory Březiny 10:00
„půlnoční“  mše svatá              22:00

25. 12.  Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční
mše svatá                                    10:30
26. 12.  Svátek sv. Štěpána
mše svatá                               10:30
28. 12.  Neděle - Svátek Svaté rodiny
mše svatá                                     9:00

31. 12.  Sv. Silvestr, poslední den roku
mše svatá                              16:00
1.1.15´ Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok
mše svatá                                     10:00

Výsledky sčítání účastníků bohoslužeb 12.10.2014
Celkový počet: 80.
Průměrný věk 48,73 let.
Počet účastníků do 60 let: 42.
Počet účastníků do 30 let: 32.
POčet účastníků do 20 let: 18.
Nejstarší účastník: 90 roků.
Nejmladší účastník: 2 roky.

Novinky

Výuka náboženství

24.09.2017 14:26
Výuka náboženství pro 3. a 4. třídu probíhá ve čtvrtek od 13:00 do 14:00 hodin

Výuka náboženství

27.08.2017 12:00
Setkání s rodiči dětí, které by měly chodit do náboženství v tomto školním roce, proběhne po mši svaté v neděli 3. 9. Další informace hledejte v pod záložkou Výuka náboženství

Farní rada

27.08.2017 11:59
Farní ekonomická a pastorační rada se sejde v neděli 10. 9. v 16:00 na faře.

Společenství manželů

27.08.2017 11:58
Společenství manželů se sejd e v neděli 3. 9. v 16:00 hodin na faře.

Příprava kostela na petřvaldský odpust

04.07.2017 02:22
V pátek 7.7. v 8:00 hodin - mytí oken. V pondělí 10.7. v 8:00 hodin - velký úklid kostela.

Brigáda na faře

12.06.2017 19:30
V sobotu 17. 6. vás prosíme o pomoc při brigádě na faře. 

Fotografie z Velikonoc 2017

18.04.2017 14:15
V sekci fotogalerie nalezente několik snímků z letošních Velikonoc.

Podpora farnosti

19.03.2017 03:13
Jedna z cest, jak podpořit farnost, je zveřejněna na tomto odkaze. Jsme vděčni za jakýkoliv dar, kterým podpoříte život farnosti nebo obnovu kostela. Na opravu kostela a kaplí křížové cesty je vyhlášena veřejná sbírka s transparentním účtem.

Farní rada

26.02.2017 17:26
V neděli 5. 3. 2017 se v 16:00 hodin sejde farní pastorační a ekonomická rada.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017

30.01.2017 12:49
Pod odkazem Tříkrálová sbírka a jiné dobročinné aktivity najdete tabulku s výsledkem letošní Tříkrálové sbírky v Petřvaldě. Všem vedoucím i koledníkům patří upřímný dík i přání Božího požehnání. Celková výše darů byla 25.480,- Kč. Všem dárcům kéž odplatí Bůh dobrem časným i věčným.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Výuka náboženství

24.09.2017 14:26
Výuka náboženství pro 3. a 4. třídu probíhá ve čtvrtek od 13:00 do 14:00 hodin

Výuka náboženství

27.08.2017 12:00
Setkání s rodiči dětí, které by měly chodit do náboženství v tomto školním roce, proběhne po mši svaté v neděli 3. 9. Další informace hledejte v pod záložkou Výuka náboženství

Farní rada

27.08.2017 11:59
Farní ekonomická a pastorační rada se sejde v neděli 10. 9. v 16:00 na faře.

Společenství manželů

27.08.2017 11:58
Společenství manželů se sejd e v neděli 3. 9. v 16:00 hodin na faře.

Příprava kostela na petřvaldský odpust

04.07.2017 02:22
V pátek 7.7. v 8:00 hodin - mytí oken. V pondělí 10.7. v 8:00 hodin - velký úklid kostela.

Brigáda na faře

12.06.2017 19:30
V sobotu 17. 6. vás prosíme o pomoc při brigádě na faře. 

Fotografie z Velikonoc 2017

18.04.2017 14:15
V sekci fotogalerie nalezente několik snímků z letošních Velikonoc.

Podpora farnosti

19.03.2017 03:13
Jedna z cest, jak podpořit farnost, je zveřejněna na tomto odkaze. Jsme vděčni za jakýkoliv dar, kterým podpoříte život farnosti nebo obnovu kostela. Na opravu kostela a kaplí křížové cesty je vyhlášena veřejná sbírka s transparentním účtem.

Farní rada

26.02.2017 17:26
V neděli 5. 3. 2017 se v 16:00 hodin sejde farní pastorační a ekonomická rada.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017

30.01.2017 12:49
Pod odkazem Tříkrálová sbírka a jiné dobročinné aktivity najdete tabulku s výsledkem letošní Tříkrálové sbírky v Petřvaldě. Všem vedoucím i koledníkům patří upřímný dík i přání Božího požehnání. Celková výše darů byla 25.480,- Kč. Všem dárcům kéž odplatí Bůh dobrem časným i věčným.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>