Biblická hodina

16.10.2012 07:40

V pátek 2. 11. 2012 po mši svaté se bude konat biblická hodina
Setkáme se asi na hodinu (19:00 - 20:00) nad textem nedělního evangelia:
Mk 12, 28b-34
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?"
    Ježíš odpověděl: "První je toto: 'Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné jiné přikázání není větší než tato."
    Učitel Zákona mu na to řekl: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bliž-ního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary."
    Když Ježíš viděl, že ( učitel Zákona ) odpověděl rozumně, řekl mu: "Nejsi daleko od Bo-žího království." A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.