Zamyšlení na 27. týden v mezidobí

21.10.2012 08:24

vrdost srdce – zdroj rozdělení
Pro tvrdost vašeho srdce… To je nepříjemná řeč, že?
Tvrdá nebude pro toho, kdo nemá srdce zatvrdlé, ale obnovené a "poddajné" vůči Bohu.
V tom tkví celé řešení toho ožehavého problému nerozlučnosti manželství: Nerozlučnost manželského svazku má svoje místo v smlouvě nové, potvrzené krví Kristovou. Tato smlouva přetváří ty, kdo v Krista věří - proměňuje jejich tvrdé srdce v srdce nové, opravdu lidské (a zároveň božské, protože schopné vnímat Boží záměry).
A v tomto kontextu evangelní nové smlouvy
zaznívá slovo o nerozdělitelnosti manželství.
I když uvedená zásada je jasná, praxe je mnohem složitější.

Především v tom, že manželství je záležitostí dvou lidí -
a proto nestačí jen „dobrá vůle“ (přesněji dobré, nové srdce) jednoho z partnerů. A navíc: i když je zpočátku jasné rozhodnutí a touha žít jako „nový člověk“ (obnovený Kristem) pro druhého, časem ten prozářený krásný vztah začíná šedivět. S tím ruku v ruce přicházejí myšlenky na odchod od „šedivého“ (a nezajímavého) partnera.
Samozřejmě není možné poskytnout jednoduchý recept
na vyřešení takových manželských krizí. Nicméně ve světle dnešního evangelia je možné nabídnout určitou cestu. Pokud je rozvod plodem tvrdého srdce (samozřejmě ponecháváme teď stranou náležité rozdílné hodnocení konkrétních případů), pak nerozlučitelnost je plodem srdce nového a obnoveného. A jaké jsou projevy tohoto nového srdce?
Již sv. Jan Zlatoústý hledal, co dobrého manželům poradit.
Tento moudrý učitel církve v jednom kázání např. radí, aby muž oslovoval manželku něžnými přívlastky. V její přítomnosti má setrvávat raději než v přítomnosti jiných lidí.
A ženě dává pro změnu radu „nedeptat“ manžela (ty jsi ale zbabělý lenoch, ty jsi nešika), nesrovnávat ho s úspěšnějšími sousedy (podívej se, jak on se stará o rodinu).
Dalo by se pokračovat v tomto výčtu novými radami, ale snad jako „základní pravidlo“ poslouží Augustinovo
miluj a čiň, co chceš“.
Láska k druhému totiž sama naučí, jak se chovat.
Není vůbec jednoduché zachovávat věrnost partnerovi - věrnost prokázanou nejen zachováváním manželské smlouvy, ale dokonce projevenou nepředstíranou dobrotou a něžností. A protože takový nárok má své místo v Nové smlouvě, pak manželskou smlouvu nemůžeme a nesmíme oddělit od smlouvy nové: čili nejen že ani jeden partner se nemá oddělit od druhého, ale také ani od Krista.
Protože manželství Nové smlouvy není pouze společenstvím dvou lidí, ale společenství dvou osob spolu s Kristem Ježíšem.
(podle P. Angelo Scarano, www.pastorace.cz)

K reflexi – k zamyšlení:

1. Není dobré, aby člověk byl sám -
tato věta je "zakládací listinou" manželství,
ale odvozeně i přátelství a také společenství věřících.
Podnět k přemýšlení ti může poskytnout
čtení z Bible: Kazatel 4,9-12.
2. Texty novozákonních listů nebývají "průhledné".
Proto je třeba vyhledat příslušný kontext:
v tomto případě celé 1. a 2. kapitoly listu Židům.
3. Co pro tebe znamená "být jako dítě"? Které postoje to zahrnuje?