Zamyšlení na 28. týden v mezidobí

28.10.2012 11:10

Máš jen to, co jsi rozdal
Opustit, nebo neopustit?
Nekladli jsme si někdy takovou otázku, když jsme přemýšleli, jestli se nezřeknout určitého konkrétního předmětu, na kterém jsme byli příliš závislí? Jsme-li poctiví, tak musíme připustit, že
máme sklon se připoutat k majetku - ať je velký, či malý.
Fixování se na majetek nehrozí jen bohatým, ale i těm, kdo nemají nic (ti mohou přilnout touhou) - nejdůležitější je totiž vnitřní postoj a přilnutí.
Možná bychom nejraději zavřeli oči před otázkou, zda jsme (či nejsme) skutečně svobodní vůči konkrétním věcem (ať už jsou to peníze, auto, technika, vlastní dům…).
Bylo by ztrapňující přiznat si, že nějaká „maličkost“ nás drží v poutech.
Evangelium nám však dává odvahu k pravdě - a ke svobodě.
Vždyť Kristus nabízí pomocnou ruku všem „závislým“ - naléhavě volá, že je tu Někdo, kdo je mocný… nás vytrhnout z moci majetku.
Je tu Někdo, kdo je mocný, i když my jsme bezmocní… a prostě závislí.
A jakým způsobem Bůh osvobozuje? Někdy dává vnitřní svobodu, jindy dává i svobodu vnější - spolu s vybízením (popudem) opustit tu konkrétní věc. Zatímco vnitřní svobodu bychom si měli uchovat vždy (nejsme přece otroci, ale svobodní, vykoupení!), svobodu vnější (projevující se konkrétním zřeknutím) můžeme uplatnit jen někdy: tehdy, když pociťujeme, že nejsme schopni si uchovat vnitřní svobodu, a když prožíváme, že nás Bůh uschopňuje k tomuto konkrétnímu kroku.
Ať je to osvobození jen vnitřní nebo také vnější, je zcela zásadní mít stále před očima to, co náš nepřekonatelný Mistr předložil onomu „závislému“ muži: jen jeden je ten skutečně dobrý. Všechno to krásné a dobré, co obdivujeme na předmětech umění či techniky, je odleskem jediného Dobrého, Boha.
A jestliže nás přitahuje a obohacuje krásný předmět, tím spíš dobrý Bůh! On je všechno pro tebe - je všechno to, co miluješ (sv. Augustin)!
Tento Bůh je nejen dobrý, ale i mocný - schopný nás osvobodit od toho všeho, co nás brzdí na cestě k němu.
(podle P. Angelo Scarano, www.pastorace.cz)

K reflexi – k zamyšlení:
1. Postoj moudrého člověka si můžeš osvojit…
    První krok může být třeba to, že požádáš v modlitbě o pravou moudrost.
2. Co se zde konkrétně míní Božím slovem?
    Řešení najdeš (jako obvykle) v kontextu, v tomto případě v předchozích
    větách Začni od prvního verše čtvrté kapitoly listu Židům...
3. Ptej se poctivě, jestli existují určité předměty, na kterých jsi závislý.
    A pak pros Boha o postoj svobody.