Zamyšlení z 32.neděle v mezidobí

11.11.2013 12:12

ŽÍT = naplno pro Boha
Být rovný andělům:  Tento ideál byl velmi živý v prvních stoletích, převážně u poustevníků. Svým asketickým životem, potlačováním vášní a intenzivním modlitebním životem se chtěli připodobnit andělům.
Ježíš však neříká, že „budeme anděly“ v tomto životě, ale v budoucím. Není moudré chtít urychlit „čas stanovený Bohem“ a přeskočit tento život „obyčejný“ a „tělesný“.
„Nebudou se ženit“: tento výrok zavdal podnět k pohrdavému pohledu na manželství, nedokonalému a tělesnému ve srovnání s dokonalým andělským životem celibátníků. Takový pohled však v evangeliu nenajdeme. Manželství je sice nedokonalé a bude „překonané“ životem ve vzkříšení, ale zrovna tak budou překonány jiné podoby našeho života zde na zemi, ba dokonce celý tento náš život (včetně způsobu života v celibátu). Proč bude manželství „překonané? Protože „existuje životní stav bez manželství, kde člověk (jako muž a žena) nachází plnost sebedarování a společenství, a to díky oslavení celé duševně-tělesné bytosti v trvalém spojení s Bohem“ (Jan Pavel II.). Tento nový život „pro Boha“ bude tak intenzivní, že promění a prohloubí i mezilidské vztahy, včetně vztahů mezi manžely.
Být jako andělé je ideál vyhrazený jen životu ve vzkříšení? Ano i ne. Ano i ne, protože už teď žijeme novým životem (vzkříšeným), ale ještě ne v plnosti.
Už teď tedy můžeme žít pro Boha: naplno pro něj budeme žít „po smrti“.
Jestliže zatím nemůžeme žít jako andělé ryze duchovním životem, ale musíme žít v tomto světě a mít starosti o tento svět, pak můžeme a máme žít pro Boha už „tady a teď“ i uprostřed těch „světských starostí“. Jestliže zatím nemůžeme být jako andělé životem bez manželství, pak můžeme být jako andělé životem pro Boha i v manželství. I pro manžele přece platí, že jejich život má být pro Boha: už teď, ne teprve „potom“.
Nakolik očekáváme „život pro Boha“ po vzkříšení, natolik budeme mít vnitřní motor žít už tady pro Boha: toto zaměření na Boha neodcizí od druhých, od partnera, ale naopak prohloubí a prostoupí všechny partnerské a přátelské vztahy. Vždyť Bůh je Bohem života: on naplňuje všechen život, všechny vztahy: až prostoupí zcela celou mou bytost, naplní i všechny moje vztahy.
Protože kde je Bůh, tam je vztah, tam je život.        
(podle P. Angelo Scarano, pastorace.cz)