Oprava kostela

Oprava kostela sv. Jindřicha

Rok 2019

K 29. 7. 2019 se díky dárcům a sbírkám na opravu kostela podařilo splatit dlužnou částku. V tuto chvíli probíhá stavební řízení na výstavbu nové dešťové kanalizace. Rozpočet na účinné odvedení povrchové vody od kostela činí asi 350 tisíc korun. Výstavba by se měla uskutečnit v tomto roce. V současnosti byla podepsána smlouva s firmou INZBUD STAV z Petrovic u Karviné a dokončuje se veškeré stavební řízení. Práce by měly začít po 10. 11. 2019.
Farnost získala příspěvek z Moravskoslezského kraje ve výši 199 tis. Kč.
V tuto chvíli je na účtech farnosti k dispozici asi 65 tis. Kč.
Od Biskupství ostravsko-opavského nám bude poskytnuta zápůjčka ve výši 100 tis. Kč.

Rok 2018

V roce 2018 je plánovaná první etapa opravy kostela sv. Jindřicha, který slaví 180 let od svého posvěcení.
Zatím se podařilo se získat tyto prostředky:
300 tis. Kč – Město Petřvald
300 tis. Kč – Biskupství ostravsko-opavské

118 tis. Kč – Obec s rozšířenou působností Orlová (MK ČR)
18 tis. Kč – veřejná sbírka

V první etapě oprav je plánována obnova fasády věže a průčelí kostela.
Druhá etapa: nová kanalizace
Třetí a čtvrtá etapa: dokončení obnovy fasády
Pátá etapa: obnova kaplí křížové cesty
Šestá etapa: restaurování soch

Všem dárcům děkujeme za pomoc

Příspěvek Ministerstva kultury

Na opravu krytiny věže kostela sv. Jindřicha v Petřvaldě poskytlo MKČR prostřednictvím MěÚ Orlová, obce s rozšířenou působností, příspěvek ve výši 89 000,- Kč. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku obdržela farnost začátkem září.
Děkujeme za podporu v péči o kulturní bohatství, které farní kostel sv. Jindřicha v Petřvaldě představuje, i za podporu ve zlepšení vzhledu této kulturní památky ojedinělé v našem regionu.
Cílem je, aby při výročí kostela v roce 2018 (180 let od posvěcení) zářil tento Boží chrám v plné kráse k radosti lidu a slávě Boží.
Protože celkové náklady na opravu kostela v tomto roce činí 266 644,- Kč, zbývá farnosti sehnat prostředky ve výši 77 644,- Kč na zaplacení dlužné částky. Za všechny dary, které nám v tom pomohou upřímné Pán Bůh zaplať.

Dotace v programu obnovy kulturních památek

Římskokatolická farnost Petřvald u Karviné podala žádost na Moravskoslezský kraj o poskytnutí dotace na obnovu střech kostela sv. Jindřicha.
Dne 27. 2. 2014 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ve výši 100 000,- Kč.
Jsme vděčni za zařazení této kulturní památky, našeho farního kostela,
do Programu obnovy kulturních památek a památkové chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2014.

Oprava krytiny kostelní věže

V roce 2014 je plánovaná druhá etapa opravy farního kostela svatého Jindřicha.
Je nutno vyměnit plechovou krytinu na věži.
Celkové náklady se budou pohybovat kolem 250 tis. Kč.
V současnosti probíhá podávání žádostí o dotace a granty, které by pomohli farnímu společenství tuto nákladnou etapu uskutečnit.
Spolu s výměnou krytiny proběhne příprava na instalaci nového hromosvodu, neboť stávající není ve stavu odpovídajícím bezpečnostním normám. Kdyby se podařilo shromáždit investice, instalace horomosvodu je naceněna na 160 tis. Kč.
Za vaše příspěvky na opravu kostela upřímné díky.
a Pán Bůh vám odplať požehnáním v tomto časném životě
i milosrdenstvím na věčnosti.
P. Vít Zatloukal, farář

Oprava kostela

Oprava střech bočních kaplí kostela sv. Jindřicha
proběhla za podpory Nadace OKD v programu Pro budoucnost.

Upřímně děkujeme a vážíme si vaší podpory
našeho úsilí a péče o kulturní památku tak,
aby zůstala zachována pro budoucí věky.